استخدام حراست، کارگر ساده و اپراتور دستگاه در اصفهان