استخدام فروشنده، حسابدار و انباردار در پدیده گستر ساحل خلیج فارس در هرمزگان