استخدام فروشنده حضوری، مامور پخش و کارگر انبار در شرکت پخش پگاه در مشهد