استخدام تکنسین تاسیسات در شرکت صنایع الکترونیک مادیران در البرز