استخدام کارشناس برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها (رشته صنایع یا آمار) در البرز