استخدام برق کار صنعتی و کارشناس فروش در شرکت تولید مواد شیمیایی در ارومیه