استخدام منشی خانم در کارخانه تحقیقی-تولیدی امامی در بهارستان - اصفهان