استخدام تکنسین برق صنعتی آقا در گروه صنعتی آرسام کار تهران در البرز