استخدام بهیار آقا با حقوق ، بیمه و مزایا در نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان