استخدام پرس کار ملامینه و تکنسین برق صنعتی با بیمه و مزایا در شکوهیه قم