استخدام پزشک عمومی با حقوق عالی توافقی در مطب اکسیر در البرز