استخدام کارشناس برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها و کارشناس فروش و بازاریابی