استخدام مهندس برق و الکترونیک، مهندس صنایع و سرپرست تولید در خراسان رضوی