استخدام ناظر جوش و مکانیک، کارشناس فنی، مسوول ایمنی و انباردار در کرمان