استخدام مدرس آلمانی در مجموعه آموزشی بین المللی گاما در آذربایجان شرقی