استخدام مسئول کنترل کیفیت و برنامه ریزی تولید در شهرک صنعتی مراغه