استخدام بازاریاب و ویزیتور در کلرد آمل (مهسان) با مزایا در بوشهر و هرمزگان