استخدام نیروی ثبت سیستمی انبار خانم در اتصال صنعت میانه در البرز