استخدام مهندس صنایع غذایی در یک کارخانه بستنی یخی (نوشمک) در همدان