استخدام نیروی فنی مکانیک جهت تعمیرات و نگهداری در البرز