استخدام نیروی حراست و نگهبانی و کارگر فنی در البرز