استخدام انباردار، کارگر بسته بندی و کارگر تاسیسات در البرز