استخدام فروشنده حضوری و تلفنی در ماهان پخش زرین شمال در مازندران