استخدام کارشناس مالی در گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب در فارس