استخدام تایپیست در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در اصفهان