استخدام کارمند دفتری در مجتمع صنایع شیمیایی دکترمجللی در مرکزی