استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در کیان الکترونیک رادمان شتاب در اصفهان