استخدام کارشناس آزمایشگاه در مجتمع صنایع شیمیایی دکترمجللی در مرکزی