استخدام سرپرست تیم بازاریابی (سوپروایزر) آقا با مزایا در شرکت تپسی در شیراز