استخدام کارشناس مهندسی صنایع در ستاره یخی آسیا (ب.آ) در فارس