استخدام نقشه بردار در سها صنعت آرتا از قزوین جهت کار در شهرک صنعتی خرمدشت