استخدام مدیر مالی در شرکت آذران تجهیزکران انرژی در زنجان