استخدام مسئول نگهداری دیتا سنتر(مرکزداده) در شرکت آبدیس داده پرداز در البرز