استخدام حسابدار خانم در شرکت سمپا در شهرک صنعتی سیمین دشت