استخدام نماینده علمی دارویی در تعاونی طب طبیعی سبز دیموند در خوزستان