استخدام انباردار آقا در یک شرکت معتبر در حوزه صنایع غذایی در شهر بابل