استخدام مدیر مالی در گروه صنعتی توسعه صنایع رضا در شهرک صنعتی شکوهیه قم