استخدام برنامه نویس Net Core. در غیر تجاری نوید فردای سرزمین سپید در اهواز