استخدام راننده در شرکت سنگین صنعت کوهپایه در شهرک صنعتی سجزی