استخدام مدیر بازرگانی در شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان