استخدام مسئول برنامه ریزی و انبار در رسام پلیمر نامی در آذربایجان شرقی