استخدام مهندس معدن از کرمان جهت کار در در مناطق اطراف شهرستان شاهرود