استخدام 3 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر صنعتی - تولیدی در تبریز