استخدام کارگر ساده جهت تخلیه و بارگیری در خرّم پخش ایرانیان در البرز