استخدام تعمیرکار الکترونیک در رها صنعت بارز در البرز