استخدام مدرس فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجتمع فنی تهران نمایندگی نکا