استخدام کارمند تولید و مسئول دفتر در شرکت تکران مُبَرِد (ایستکول) در قم