استخدام سرپرست ماشین سازی و کارگر ساده آقا با بیمه و مزایا در البرز