استخدام تکنسین (نصاب) دوربین و دزدگیر در ایران الکترونیک در البرز