استخدام مدیر مالی و مهندس مکانیک در شرکت نیما صنعت فارس